Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLASTIFIX B.V., gevestigd te Enkhuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 37098835, aldaar gedeponeerd.

1. Toepasselijkheid en definities

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Plastifix gedane aanbiedingen en offertes, met Plastifix gesloten overeenkomsten en aan Plastifix verleende opdrachten.
 2. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)persoon die met Plastifix een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).
 3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Plastifix schriftelijk met afnemer zijn overeengekomen.
 4. Indien op enige overeenkomst tussen Plastifix en afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, of indien afnemer eenmaal van het bestaan van deze voorwaarden door Plastifix op de hoogte is gesteld, worden later aangegane overeenkomsten tussen Plastifix en afnemer geacht onder deze voorwaarden te zijn aangegaan.
 5. Indien Plastifix bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met afnemer is overeengekomen, kan afnemer zich bij latere overeenkomsten nimmer op die afwijking beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
 6. Onderstaande algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten gesloten middels de webshop van Plastifix, welke overeenkomsten kwalificeren als “overeenkomst op afstand”. Een overeenkomst op afstand wordt gedefinieerd als: “een overeenkomst waarbij in het kader van een door Plastifix georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand”.
 7. Op overeenkomsten gesloten via de webshop van Plastifix is het “herroepingsrecht” van toepassing. Dit recht wordt gedefinieerd als: “de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand”. De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, welke bedenktijd door Plastifix wordt gehanteerd voor bestellingen welke zijn geplaatst via de webshop.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 1. Alle door Plastifix gedane aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij anders – daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen/offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers of werknemers van Plastifix – zijn immer vrijblijvend. Plastifix is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
 2. Aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door afnemer mogelijk te maken. Opgaven van maten en kleuren zijn zo nauwkeurig mogelijk doch niet bindend; geringe afwijkingen in kleuren en/of maten zijn toelaatbaar. Bij serieleveringen is Plastifix gerechtigd 10 % af te wijken van het aantal te leveren zaken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Plastifix niet.
 3. Een overeenkomst tussen Plastifix en afnemer komt eerst tot stand indien en nadat een order schriftelijk door Plastifix is bevestigd, dan wel doordat Plastifix geheel of gedeeltelijk aan een order uitvoering heeft gegeven. Deze bepaling geldt niet ter zake van overeenkomsten welke zijn gesloten door middel van plaatsing van een bestelling door de afnemer via de webshop van Plastifix.
 4. Bij het aangaan van de overeenkomst is Plastifix gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor een geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft Plastifix het recht de order te weigeren.
 5. Plastifix is bevoegd ter uitvoering van haar diensten, c.q. bij installatie/modificatie derden in te schakelen en de prijs hiervan door te berekenen aan afnemer.
 6. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 9, tot stand op het moment van aanvaarding door afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Plastifix onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Plastifix is bevestigd, kan afnemer de overeenkomst ontbinden.
 7. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Plastifix passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Ook voor de elektronische betaling zal Plastifix passende veiligheidsmaatregelen nemen.
 8. Plastifix kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Plastifix op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 9. Plastifix zal bij het product of dienst aan afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Plastifix waar afnemer met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Plastifix deze gegevens al aan afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 10. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 11. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 3. Herroepingsrecht overeenkomsten op afstand

 1. Bij de aankoop van producten via de webshop heeft afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door afnemer of een vooraf door afnemer aangewezen en aan Plastifix bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Plastifix retourneren, conform de door Plastifix verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Plastifix. Het kenbaar maken dient afnemer te doen middels verzending van een e-mail aan info@plastifix.nl, waarbij de pakbon als bijlage dient te worden bijgesloten. Nadat afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient afnemer het product binnen 14 dagen retour te sturen. Afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. 4.Indien afnemer na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Plastifix heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Bij levering van diensten heeft afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal afnemer zich richten naar de door Plastifix bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Indien afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 8. Indien afnemer een bedrag betaald heeft, zal Plastifix dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Plastifix of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 9. Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten maatwerkproducten en -diensten. Hieronder worden in elk geval verstaan:
  1. producten die door Plastifix tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van afnemer;
  2. producten of diensten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. producten of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Plastifix geen invloed heeft;
  6. producten of diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en gelden exclusief btw.
 2. Tenzij uitdrukkelijk bij orderbevestiging overeengekomen, zijn niet bij de prijs inbegrepen:
  1. eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden;
  2. door personeel van Plastifix bij uitvoering van de order gemaakte reis- en verblijfskosten;
  3. verzendkosten en transportverzekering behoudens bij overeengekomen retourzending;
  4. verpakkings- en behandelingskosten
 3. Bij orderprijzen lager dan € 750,– exclusief btw wordt naast de verzendkosten tevens € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 4. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Plastifix gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 5. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
 6. Indien de kostprijsverhoging conform lid 4 echter meer dan 20 % bedraagt, is afnemer gerechtigd de order binnen 3 werkdagen na het tijdstip waarop afnemer daarvan kennis heeft genomen te annuleren.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is Plastifix niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

5. Levering/levertijd

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Plastifix derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar een laatste redelijke termijn voor levering te worden gegund.
 2. Aan de leveringsplicht van Plastifix zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van de zaken. Het door afnemer, dan wel door degene die namens afnemer ontvangt, ondertekende ontvangstbewijs, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen reis-, opslag- en overige kosten voor rekening van afnemer.
 3. Wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de opdracht niet tijdig door afnemer aan Plastifix ter beschikking zijn gesteld, worden de leveringsdata opgeschort, in ieder geval met die termijn van de vertraging in het aanleveren van de gegevens.
 4. Indien is overeengekomen dat de order in fasen zal plaatsvinden, is Plastifix gerechtigd de deellevering die tot een fase behoort op te schorten, totdat de afnemer aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.
 5. Indien afnemer nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de producten dient mede te werken, zijn de producten met terugwerkende kracht voor risico van afnemer vanaf het ogenblik dat zij voor verzending gereed stonden.
 6. Plastifix is bij deelleveringen immer gerechtigd voldoende zekerheid van afnemer te verlangen, alvorens verder te gaan met de fasen van aflevering. Weigering van afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft Plastifix het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschaden en winstderving.

6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

 1. Tot op het tijdstip waarop afnemer aan al zijn betalings- en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van Plastifix.
 2. Afnemer is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat afnemer aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Plastifix heeft voldaan, tenzij uit hoofde van een normale bedrijfsuitoefening als wederverkoper.
 3. Wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 6.1 voordoet, is Plastifix zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te nemen. Afnemer verleent Plastifix hiertoe onherroepelijke machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke waarvan afnemer een boete van € 500,– per dag verbeurt, onverminderd het recht van Plastifix om, in afwijking van hetgeen is opgenomen in artikel 6:96 lid 2 BW, van afnemer aanvullende schadevergoeding te vorderen.
 4. Ingeval Plastifix het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 ontbonden.
 5. Afnemer is verplicht Plastifix direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Plastifix geleverde, voor zover dat (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 6.1 voordoet. Mocht later blijken dat afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15 % van het door hem aan Plastifix verschuldigde factuurbedrag exclusief btw, met een minimum van € 500,–, onverminderd het recht van Plastifix om, in afwijking van hetgeen is opgenomen in artikel 6:96 lid 2 BW, van afnemer aanvullende schadevergoeding te vorderen.

7. Opzegging en beëindiging overeenkomst

 1. Plastifix behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met afnemer onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien afnemer:
  1. Onder bewind wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard, of surseance van betaling aanvraagt;
  2. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
  3. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
 2. In het geval dat afnemer enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is Plastifix tot beëindiging van de overeenkomst bevoegd indien en nadat zij afnemer eerst in gebreke heeft gesteld en afnemer een laatste redelijke termijn voor nakoming heeft gegund.
 3. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en is Plastifix daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van rente.
 4. De post “winstderving” bedraagt tenminste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 450,– exclusief btw, behoudens tegenbewijs. De post “gederfde rente” zal de hoogte hebben van de wettelijke rente.

8. Risico Overgang

 1. Plastifix verzorgt het transport van de te leveren zaken. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de zaken gaat over op afnemer op het moment waarop Plastifix aan haar leveringsplicht als bedoeld in artikel 5.2 heeft voldaan. Indien afnemer niet afneemt, dan gaat het risico, conform het bepaalde in artikel 5.5, met terugwerkende kracht over op het moment dat de producten voor verzending gereed stonden.
 2. Indien afnemer het transport verzorgt, gaat het risico als genoemd in lid 1, in afwijking van hetgeen is bepaald in lid 1, over op het moment waarop de zaken in de macht van afnemer zijn gebracht.

9. Garantie

 1. Alle overeenkomsten worden door Plastifix naar beste weten en kunnen nagekomen.
 2. Plastifix garandeert op geleverde producten een fabrieksgarantie van 12 maanden na aflevering en/of installatie, mits de producten worden gebruikt en bediend conform de aan afnemer verstrekte handleidingen en technische specificaties. Zaken met een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout worden naar keuze van Plastifix kosteloos hersteld of vervangen.
 3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer afnemer het verrichte of geleverde:
  1. zelf installeert of door derden laat installeren zonder daarbij correct                gebruik te maken van de installatievoorschriften.
  2. zelf wijzigingen en/of reparaties in en/of aan het geleverde verricht of laat verrichten
  3. voor andere van de beoogde (bedrijfs)doeleinden aanwendt;
  4. Op naar oordeel van Plastifix onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden, waaronder tevens wordt verstaan het niet voldoen aan de vereisten in artikel 15 lid 3.

Voorts vervalt elke garantieverplichting indien het defect raken van het geleverde een gevolg is van extreme weersinvloeden en andere van buitenaf inwerkende invloeden. Plastifix is gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die ingevolge dit artikel door garantie worden gedekt aan afnemer in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Plastifix aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Plastifix is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Plastifix is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Plastifix kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, waaronder wordt verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Plastifix aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Plastifix toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Plastifix aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor directe schade voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in elk geval wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie, is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

 1. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Plastifix beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief btw.
 2. Indien afnemer niet de in artikel 15 bepaalde medewerking aan Plastifix verleent, kan afnemer nimmer schadevergoeding of enige andere rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Plastifix.
 3. Plastifix is niet aansprakelijk voor de kleur-, vorm-, materiaalkeuze e.d. van afnemer van de geleverde zaken en materialen. Plastifix staat er voorts niet voor in dat de geleverde zaken en materialen geschikt zijn voor het gebruik dat afnemer voorstaat, tenzij afnemer Plastifix tevoren van zijn bedoeling uitdrukkelijk op de hoogte heeft gesteld en hierin later geen wijziging(en) heeft aangebracht.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Plastifix.

11. Betaling

 1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door Plastifix aan te wijzen bank- of girorekening. Voor overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen via elektronische weg geldt dat betaling direct na plaatsing van de bestelling dient te geschieden, via Ideal of enige andere door Plastifix aan te wijzen wijze van elektronische betaling.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Verrekening door afnemer is niet toegestaan. Afnemer mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.
 3. Indien Plastifix het factuurbedrag niet binnen de termijn van 30 dagen van afnemer heeft ontvangen, is afnemer, na door Plastifix ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is afnemer, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat afnemer in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van afnemer, waaronder de veroordeling tot vergoeding van proceskosten. Indien Plastifix na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen, is afnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, conform de bepalingen uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, dan wel conform de thans geldende wet- of regelgeving.
 4. Alle betalingen door of namens afnemer geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering op de hoofdsom.
 5. Indien afnemer met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is Plastifix gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op de schorten, onverminderd het recht van Plastifix om na ingebrekestelling de order(s) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Plastifix tot op dat moment te vorderen heeft. Alsdan heeft Plastifix tevens recht op schadevergoeding conform artikel 6.

12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat Plastifix wegens buitengewone omstandigheden zoals stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, brand, technische storingen in het bedrijf, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Plastifix redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de order overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
 2. In geval van overmacht is Plastifix gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Plastifix tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer gehouden is.
 3. Plastifix is gerechtigd het eventueel tot dan toe geleverde/verrichte naar rato aan afnemer te factureren.
 4. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 60 werkdagen is afnemer evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
 5. Bij beëindiging als vorenbedoeld is Plastifix gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Plastifix niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer.

13. Reclames

 1. Afnemer dient het geleverde bij op- en/of aflevering of zo spoedig als mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde zaken of verrichte werkzaamheden dienen binnen 24 uur na constatering aan Plastifix te worden gemeld. De klacht dient binnen drie dagen na ontvangst van de zaken of verrichte werkzaamheden schriftelijk bij aangetekend schrijven door afnemer te zijn bevestigd.
 2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde zaken of verrichte werkzaamheden dienen direct na constatering doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij aangetekend schrijven aan Plastifix te worden gemeld, en in ieder geval zodanig tijdig ter kennis van Plastifix te zijn gebracht, dat Plastifix in staat is de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken.
 3. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden iets aan het geleverde hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Plastifix is geschied en in noodgevallen waarin afnemer zich vooraf onmogelijk met Plastifix heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Plastifix ten spoedigste van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
 4. Reclames betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na verzenddatum door middel van een aangetekend schrijven, in bezit te zijn van Plastifix.
 5. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames/klachten niet meer door Plastifix in behandeling genomen.
 6. Reclames ontslaan afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen conform artikel 10.
 7. Afnemer is niet gerechtigd zaken waarover deze reclameert zonder schriftelijke toestemming van Plastifix aan laatstgenoemde te retourneren.

14. Annulering

 1. Indien afnemer een order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Plastifix het recht afnemer annuleringskosten van minimaal een bedrag van € 250,– in rekening te brengen, welke in navolgend tijdschema berekend worden over de netto koopprijs:
  1. tot 31 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 30%
  2. 30 dagen of minder voor de overeengekomen leveringsdatum 40%
 2. Aan het verzoek tot annulering van het geheel of van een gedeelte van een order na (gedeeltelijke) uitvoering van de order, dan wel bij speciaal voor afnemer gefabriceerde zaken, kan niet worden voldaan.
 3. Annulering dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst van het schrijven geldt als datum van annulering.
 4. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand, voorzover afnemer rechtsgeldig een beroep doet op zijn herroepingsrecht.

15. Auteursrechten/geheimhouding/overdraagbaarheid

 1. Plastifix behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor.
 2. Plastifix zal afnemer vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewering dat de door Plastifix ontwikkelde producten inbreuk maken op een geldend auteursrecht.
 3. Afnemer zal Plastifix vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewering dat de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen e.d. inbreuk maken op een geldend auteursrecht.
 4. Het is afnemer verboden de door Plastifix geleverde producten te verhuren, in bruikleen af te staan, te kopiëren, veranderen of reproduceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Plastifix. Bij overtreding hiervan verbeurt afnemer een boete van € 11.350,– per overtreding, onverminderd het recht van Plastifix alle nog lopende contracten te ontbinden en schadevergoeding/winstderving te vorderen conform het bepaalde in artikel 6.
 5. Plastifix zal zodanige maatregelen nemen dat alle aan Plastifix door afnemer ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de order. Plastifix zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van afnemer niet aan derden kenbaar maken.
 6. Plastifix zal redelijke aanwijzingen van afnemer omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
 7. Het is afnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met Plastifix gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.
 8. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat afnemer Plastifix hiervan op de hoogte heeft gesteld en afnemer uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Plastifix heeft verkregen.

16. Medewerking Afnemer

 1. Afnemer zal Plastifix steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Plastifix noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen order te kunnen uitvoeren.
 2. Indien is overeengekomen dat afnemer aan Plastifix ruimte, apparatuur, materialen e.d. zal verschaffen zullen deze voldoen aan de specificaties die Plastifix aan afnemer ter kennis brengt.
 3. Afnemer dient er voor zorg te dragen dat de ruimte waarin Plastifix de geleverde zaken aanbrengt en/of installeert, in overeenstemming zijn met de door Plastifix gestelde eisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

17. Geschillen

 1. Op alle met Plastifix aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Plastifix en afnemer welke voortvloeien uit overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, tenzij Plastifix het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon- c.q. vestigingsplaats van afnemer, wenst te brengen.

 

Enkhuizen, maart 2016

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord